Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted.

Viborg Baadelaug, Sct. Kjeldsgade 23 f, 8800 Viborg. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

§ 2. Baadelaugets formål.

Baadelauget har til formål at skabe bedst mulige forhold for medlemmerne og deres både, samt varetage medlemmernes fælles interesser.

§ 3. Baadelaugets indtægter.

Baadelauget’s indtægter er:

 • Helårligt medlemskontingent (1/4 – 31/3), som fastsættes
  på generalforsamlingen.
 • Eventuelt overskud fra arrangementer.

Baadelauget’s medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke økonomisk ud over
det personlige medlemskontingent.

§ 4. Baadelaugets medlemmer.

Baadelauget kan tegne følgende medlemmer:

 • Aktive medlemmer.
 • Passive medlemmer. (Ikke stemmeberettiget på  generalforsamlingen).
 • Æresmedlemmer.

(Status som æresmedlem opnås, når man er 60 år og har været aktiv medlem i mindst 25 år, eller når bestyrelsen finder anledning dertil. Æresmedlemmer fritages for kontingent).
Evt. eksklusion af Baadelauget’s medlemmer. Eksklusion af et medlem kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller ved skriftlig erklæring herom fra mindst 10 medlemmer. Forslag om et medlems eksklusion skal behandles på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen er, ved forslag om eksklusion, pligtig til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest en måned efter, et forslag om eksklusion er stillet. Såfremt der er ordinær generalforsamling indenfor en måned, regnet fra et forslag om eksklusion er stillet, betragtes dette for, at bestyrelsens forpligtigelse er opfyldt. Bestyrelsen kan, indtil en generalforsamlings afgørelse foreligger, nægte optagelse af nye medlemmer og udelukke allerede optagne, når vægtige grunde taler herfor. Såfremt dette sker, skal det behandles på førstkomne ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

§ 5. Baadelaugets bestyrelse.

Baadelauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 3 menige bestyrelsesmedlemmer

§ 6. Valg til bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer over 18 år og æresmedlemmer.

Generalforsamlingen vælger hvert år formanden.

Den øvrige bestyrelse vælges for en tre-årig periode og konstituerer sig selv.

Bestyrelsessuppleanter (to), revisor og revisorsuppleant (de to sidstnævnte kan ikke være medlem af bestyrelsen) vælges for en et-årig periode.

Alle kan genvælges.

§ 7. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Baadelaugets anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes samme dag som standerstrygningen, og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen indvarsles på et af Baadelaugets elektroniske medier senest 8 dage før afholdelsen.

Dagsorden offentliggøres ved opslag på bådpladsen 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt og formanden i hænde senest 4 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

§ 8. Udmeldelse af Baadelauget.

Udmeldelse af Baadelauget skal ske skriftlig til formanden eller kassereren inden 1. januar, ellers betragtes vedkommende stadig som medlem af Baadelauget og hæfter for nyt kontingent.

Er et medlem slettet på grund af restance, kan genoptagelse af medlemskabet kun finde sted ved indfrielse af restancebeløbet.

Ved udmeldelse af Baadelauget tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

§ 9. Ændring af vedtægter.

Ændring i og tillæg til vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og
kun med ¾ stemmers flertal.

Det samme gælder Baadelaugets eventuelle ophør.

Eventuel formue vil da være at anvende til Viborg søernes fiskerimæssige pleje.

Beslutningen om, hvori plejen skal bestå, træffes af den afgående bestyrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2017.